Oktatás

Pedagógiai hitvallásunk

Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása: iskolánk legfőbb értéke a gyermekek humanizmusra nevelése, a továbbtanuláshoz szükséges megfelelő tudásszint biztosítása, esztétikai és erkölcsi értékek közvetítése.

Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:

 •     humánus
 •     erkölcsös
 •     fegyelmezett
 •     művelt
 •     kötelességtudó
 •     érdeklődő
 •     becsüli a szorgalmas tanulást, munkát
 •     edzett egészséges életvitelre képes


Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó tanulónk személyiségében, de nevelőink mindennapi oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen a 8. évfolyam elvégzésekor minél több itt felsorolt személyiségjegyekkel.

Iskolánk pedagógiai programjában meghatározott célok, feladatok

A tanulók teljes személyiségének fejlesztése mellett a korszerű ismeretek elsajátítása,
(kompetenciák, képességek, készségek) fejlesztése.

 • a NAT-ban és a kerettanterv alapján készített helyi tantervben rögzített tudásanyag elsajátítása
 • egyéni képességekhez alkalmazkodó oktatás
 • a tanuláshoz szükséges megfelelő környezet biztosítása
 • egyénre szabott differenciált feladatok biztosítása, tehetséggondozás, felzárkóztatás
 • Iskolai ÖKO-program tervszerű építése
 • Tudatos környezeti magatartás fejlesztése
 • Egészséges életvitelre, környezetbarát viselkedésre nevelés
 • A tanítási órákba és a szabadidős tevékenységbe beépülő komplex feladatok /projektek/ megvalósítása
 • elemi magatartási, társadalmi normák megismertetése, elfogadása
 • a társadalmi beilleszkedés képességének kialakítása
 • szabadidő hasznos, aktív eltöltése
 • testi, szellemi edzettség kialakítása
 • iskolai hagyományok ápolása

Emelt szintű testnevelés

Iskolánkban emelt szintű testnevelés folyik. A mindennapos testedzés feladatainak végrehajtását következő módon biztosítjuk:

 • heti óraszám minden évfolyamon 4 óra
 • tanórán kívüli kötelezően választandó sport tevékenység:

    1-2 évfolyam: heti 1 óra tömegsport foglalkozás
    3-8 évfolyam: heti 1 óra sportköri foglakozás

 • az első évfolyamosok az órarendbe építve heti 1 óra úszásoktatáson vesznek részt a kerületi tanuszodában
 • az 1-2 évfolyamon az iskolaotthonos nevelést folytató osztályok órarendjébe beépítve szerepel a játékos egészségfejlesztő testmozgás azon a napon, amelyen nincs testnevelési óra
 • sportköri foglalkozások:

    3-4 évfolyam: asztalitenisz, tenisz, természetjárás, labdarúgás, kézilabda
    5-8 évfolyam: asztalitenisz, tenisz, természetjárás, kerékpár, lövészet, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda


A sportköri foglalkozások alól felmentést kaphat az a tanuló, aki valamilyen sportágban rendszeres edzésmunkát végez.

A tanulók egészséges életmódra nevelését mindennapos sporttevékenységgel biztosítjuk.

A testnevelés órán túl a gyermekek 9 szakosztályban / asztalitenisz, atlétika, labdarúgás, kézilabda, kerékpár, kosárlabda, röplabda, tenisz, természetjárás/ vehetnek részt.

Ezeken kívül ingyenes úszásoktatásban részesülnek az első osztályosaink.

Az óvodákban már működő „ Baráti bőrlabda klub” foglalkozásait iskolánkban tovább folytatjuk.

Heti 1órában a testnevelés órák keretében tánctanítást vezetünk be.

Speciális munkát végző csoportjaink:
 • fejlesztő osztályok
 • angol – német nyelvoktatás (igények szerint)
 • túrázás, kerékpározás, úszás, tenisz, síoktatás
 • énektanítás metallofon hangszerrel alsó tagozaton
 • drámajáték 1-4 évfolyamig
 • kortárssegítő csoport 7 – 8 évfolyamon
 • „Megismerve – Elfogadni Alapítvány” a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása érdekében
 • Iskolánkban működik a PRIM Zeneiskola mely zene és hangszeroktatást biztosít


Tanórán kívüli nevelés:

a./ délután igény szerinti napközis ellátás biztosítása – felmenő rendszerben ÖKO-osztályok indítása

b/ iskolaotthonos csoport működtetése, biztosítva a kicsik arányos terhelését az egész napos tevékenység mellett – kiemelten magas színtű kézműves tevékenység

c./ szakkörök: számítástechnika, rajz, környezetvédelem, kézműves, irodalmi színpad, néptánc, természetjárás, matematikai fejtörő klub, sport, drámajáték

d./ Táborok nyári és téli időszakban szaktáborok, OKÖ-tábor

e./ Igény szerint minden tanuló részére biztosítjuk az étkezést

f./ reggeli és esti ügyelet biztosítása